proj zajec naglowek

W nowej klasopracowni zostały zamontowane nowe zestawy paneli demontracyjnych. Z wykorzytaniem zestawów bedą prowdzone zajęcia zarówno z kształecnia zawodowego teoretycznego jaki i praktycznego w klasachTechnikum Pojazdów Samochodowych i Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Nauczyiele powadzący zajęcia zostali przeszkoleni z obsługi tych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Nalezy przypomnieć, iż tak specjalistyczne i ciekawe elementy wyposażenia pracowni jak i odnowienie i jej modernizacja zostało sfinasowane w ramachprowadzonego w placówce projektu „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie bliżej rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia  i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.RPSW.08.05.01. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

proj zajec stopka