Rozbudowa kompleksu sportowego i warsztatów szkolnych

Konferencja podsumuwująca projekt "Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej"

naglowek projekt rozbudowa

Podczas konferencji prasowej podsumowany został projekt "Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej". Potężna inwestycja kosztowała ponad 6 mln zł. W podsumowaniu wzięli udział radni powiatowi Aneta Bławat, Tomasz Świątek, dyrektorki opatowskich szkół Barbara Kasińska i Magdalena Gdowska, Teresa Gajewska, starsza opatowskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Anita Tutak-Skórska, kierowniczka wydziału inwestycji w opatowskim starostwie, Justyna Czerwonka z wydziału oświaty, uczniowie i nauczyciele. Podsumowujemy projekt "Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej" - mówiła Magdalena Gdowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie. - Projekt obejmuje modernizację istniejącej bazy dydaktycznej, budowę nowej hali sportowej oraz doposażenie placówki w nowe pomoce dydaktyczne. Serdecznie dziękuję władzom powiatu za zainwestowanie w naszą szkołę.

Czytaj więcej...

Podpisanie dokumentów w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół nr1


naglowek projekt rozbudowa

W dniu 17 lipca 2017 roku została zawarta Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0006/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW. 07.04.00-26-0006/16 pn.: „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury  edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-020 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w imieniu którego działają: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Opatowskim reprezentowanym przez: Bogusława Włodarczyka – Starostę Opatowskiego i Mirosława Adamka  – Członka Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Zofii Rusak – Skarbnika Powiatu.

Czytaj więcej...