proj zajec naglowek

Uczniowie Technikum Pojazdów Samochdowych uczestniczyli w pierwszych zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych zestawów panelowych pozyskanych z projektu „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie bliżej rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia  i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.RPSW.08.05.01. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

proj zajec stopka