Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy realizację V edycji Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu zostanie ogłoszony najprawdopodobniej na początku października br. Już teraz jednak zachęcamy Państwa do rozpropagowania informacji o kolejnej edycji programu wśród uczniów i ich rodziców.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi w kraju obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania szkół i urzędów proponujemy rozpoczęcie gromadzenia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie stypendium już od tego momentu.

Z doświadczeń wyniesionych z poprzednich edycji programu stypendialnego wynika, że najwięcej problemów przysparza Państwu prawidłowe wypełnienie oświadczenia o dochodach i zgromadzenie wszystkich wymaganych do niego załączników, wśród których – w zależności od źródła dochodu – są m.in.:

 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętych w 2019 roku dochodach netto, z uwzględnieniem ewentualnych dochodów z tytułu otrzymanej tzw. ulgi na dzieci (zaświadczenie z urzędu skarbowego ULG-1),

 2. zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętych w 2019 roku dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

 3. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości posiadanego w 2019 roku gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy z 2019 roku,

 4. zaświadczenie z urzędu pracy o okresie pozostawania bez pracy i statusie osoby bezrobotnej, z wyszczególnionymi kwotami netto pobranego w tym okresie zasiłku dla bezrobotnych.

Proponujemy, aby poprosić właściwy urząd skarbowy o wydanie odrębnych zaświadczeń dla członków rodziny (nie dotyczy małoletnich, nie mających dochodów).

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu wypełnienia oświadczenia o dochodach wraz z aktualnymi wzorami pozostałych dokumentów opublikujemy na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce dedykowanej programowi stypendialnemu, w momencie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów.

Prosimy o nieprzygotowywanie wniosków na drukach z poprzednich edycji, w związku z ich zmienioną (uproszczoną) formułą.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają:

 1. kryteria obowiązkowe (łącznie wszystkie):

  1. w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego,

  2. są uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej (dot. branżowej szkoły I stopnia, technikum lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz liceum plastycznego) lub uczniami I klasy (dot. branżowej szkoły II stopnia),

  3. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2019 roku nie przekroczył dwuipółkrotności progu określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. kwoty 1 685,00 zł (2,5 x 674 zł) lub 1 910,00 zł (2,5 x 764 zł) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,

  4. uzyskali średnią ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy: przedmiotów zawodowych, ICT lub języków obcych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2019/20 na poziomie nie niższym niż:

   1. 4,00 – w przypadku uczniów branżowych szkół I i II stopnia,

   2. 4,33 – w przypadku uczniów techników, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz liceów plastycznych,

  5. nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 2. kryteria dodatkowe (co najmniej jeden z poniższych warunków):

  1. uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2019/20 na poziomie:

   1. 4,00 – w przypadku uczniów branżowych szkół I i II stopnia,

   2. 4,30 – w przypadku uczniów techników, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz liceów plastycznych,

  2. w roku szkolnym 2019/2020 zostali laureatami albo finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad.

W razie pytań proponujemy kontakt z członkami zespołu projektowego:

Justyna Lelas, tel.: 41 341-69-58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariusz Olszewski, tel.: 41 341-69-01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Sikora, tel.: 41 341-66-30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Świercz, tel.: 41 341-69-11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Cieśla, tel.: 41 341-69-09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.