Podpisanie dokumentów w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół nr1


naglowek projekt rozbudowa

W dniu 17 lipca 2017 roku została zawarta Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0006/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW. 07.04.00-26-0006/16 pn.: „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury  edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-020 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w imieniu którego działają: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Opatowskim reprezentowanym przez: Bogusława Włodarczyka – Starostę Opatowskiego i Mirosława Adamka  – Członka Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Zofii Rusak – Skarbnika Powiatu.

Całkowita wartość Projektu wynosi – 5 619 023,55 PLN, w tym współfinansowanie UE w kwocie 3 000 000,00 PLN.

Zakres projektu obejmuje miedzy innymi modernizację Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie polegającą na rozbudowie sali gimnastycznej, modernizacji warsztatów szkolnych i istniejącego segmentu sportowego wraz z dostawą i montażem maszyn, urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych, dostawą sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni wewnętrznej, street workout, sali gimnastycznej oraz strzelnicy sportowej;