NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU ZAWODOWEGO ZNAJDZIESZ TU

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE 2024

 

deklaracja kwalifikacja zawodowa   Adobe-PDF-Logo4

harmonogram Adobe-PDF-Logo4

 

Szczegółowy harmonogram egzaminów dotyczących kwalifikacji, w których kształcenie odbywa się w ramach eksperymentów pedagogicznych, zostanie ogłoszony przez właściwą terytorialnie okręgową komisję egzaminacyjną na 5 miesięcy przed terminem egzaminu.


Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:
  1. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego,
  2. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla:
  1. uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,
  2. uczniów i słuchaczy szkół policealnych,
  3. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
  4. osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  5. osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
  6. osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 3. Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako eksternistyczny egzamin zawodowy dla osób, które:
  1. ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz
  2. co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
 4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:
  1. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,
  2. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.
 5. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut.
 6. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut.
 7. Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem:
  1. elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu,
  2. arkuszy i kart odpowiedzi.
 8. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu (formy):
  1. w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
  2. wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera,
  3. d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
  4. dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.
 9. Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu i część praktyczna egzaminu są przeprowadzane w szkole, placówce, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, posiadających upoważnienie dyrektora komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na siedzibę szkoły/placówki, miejsce wskazane przez pracodawcę i miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wskazane przez ten podmiot.
 10. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu zawodowego w szkole, placówce, u pracodawcy i w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest:
  1. w szkole lub placówce – dyrektor szkoły lub placówki,
  2. w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy – osoba kierująca tym podmiotem, lub osoba przez nią wskazana,
  3. u pracodawcy – pracodawca, lub osoba przez niego wskazana.
 11. W przypadku choroby przewodniczącego, lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających mu uczestniczenie w egzaminie, lub z konieczności zapewnienia właściwej organizacji egzaminu, osobę pełniącą tę funkcję wskazuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 12. Obserwatorami egzaminu/części egzaminu mogą być:
  • delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla zawodów,
  • delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę/placówkę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, pracodawców, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, upoważnieni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 13. Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu.

 

Termin i miejsce przeprowadzania egzaminu

 1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż20 sierpnia każdego roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następnym roku szkolnym, określający daty przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia części praktycznej egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
 2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż5 miesięcy przed terminem rozpoczęcia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej sesji ogłasza termin egzaminu na stronie internetowej komisji okręgowej.
 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu i przekazuje przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem tej części egzaminu oraz ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 4. Do części pisemnej egzaminu zawodowego:
  1. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza,
  2. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył,
  3. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie prowadzącym kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot,
  4. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osoba dopuszczona do eksternistycznego egzaminu zawodowego przystępują w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, o czym jest informowana nie później niż miesiąc przed terminem egzaminu.
 5. Do części praktycznej egzaminu zawodowego:
  1. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce, w której odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu,
  2. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce, w której odbywał praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczna naukę zawodu,
  3. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie prowadzącym ten kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot,
  4. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osoba dopuszczona do eksternistycznego egzaminu zawodowego przystępuje w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, o czym jest informowana nie później niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu.
 6. W uzasadnionych przypadkach część pisemna i praktyczna egzaminu może odbyćsię w innym miejscu, niż wskazane w pkt. 4. i 5. wyznaczonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, o czym zdający jest informowany nie później niż na miesiąc przed terminem tego egzaminu.

 

Informacja o zestawach egzaminacyjnych dla zdających

 1. Zestawy egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu zawodowego
  1. Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:
   • ARKUSZ EGZAMINACYJNY– broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.
   • KARTA ODPOWIEDZI
  2. Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu:
   • zdający otrzymuje kartki identyfikacyjne z danymi umożliwiającymi dostęp do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu,
   • zdającemu udostępniany jest w systemie test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.
 2. Zestawy egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu zawodowego
  1. Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:
   • ARKUSZ EGZAMINACYJNY– broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, treść zadania egzaminacyjnego z dokumentacją do jego wykonania.
   • KARTA OCENY.
 3. Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i ośmiu komisji okręgowych. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępnione są również przykładowe zadania egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu wraz z kryteriami oceniania zastosowane w sesjach z lat ubiegłych.