4 stycznia 2023r. w Myślenicach hotelarki z klasy trzeciej Technikum Hotelarstwa w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie: Zuzanna Cebula i Karolina Stańczak uczestniczyły w etapie okręgowym XIV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, której temat przewodni stanowiła „Turystyka odpowiedzialna”. Na tym etapie uczestnicy musieli odpowiedzieć na 60 pytań. Test w tym roku, z uwagi na temat przewodni – turystyka zrównoważona/odpowiedzialna, był bardzo wymagający. Zuzia i Karolina musiały się wykazać olbrzymią wiedzą z zakresu hotelarstwa, turystyki, ekologii. Zakres tematyczny niniejszej edycji olimpiady miał za zadanie skłonić uczestników do zastanowienia się nad wpływem turystyki na gospodarkę, środowisko naturalne i społeczności lokalne. Za cel olimpiady przyjęto: - rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji, - kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich, - podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich, - motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych, - kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. Dzięki udziałowi w olimpiadzie, przyszłe hotelarki pogłębiłyśmy swoją wiedzę i wykazały się nią, uzyskując wysokie wyniki. Uczennice przygotowywały się do zmagań konkursowych pod kierunkiem nauczyciela zawodu – Iwony Winiarczyk – Kapsy. Gratulujemy Zuzi i Karolinie i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły w tak prestiżowej olimpiadzie.