Zarządzenie nr 5/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie

Na podstawie Zarządzenia Starosty Opatowskiego nr 6.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w związku z art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się co następuje:

§ 1. Dla pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie ustala się dodatkowe dni wolne od pracy w 2021 r. w zamian za święta przypadające w sobotę, obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, jak następuje:

  1. 07 maja 2021 r. w zamian za 1 maja 2021 r.;

  2. 24 grudnia 2021 r. w zamian za 25 grudnia 2021 r.

§ 2. O ustalonych dniach wolnych od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi gospodarczemu Zespołu Szkół nr1

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.