Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.Adobe PDF Logo4

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku:Adobe PDF Logo4

 

 

PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH I OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ

W PRZEPROWADZENIU EGZAMINU MATURALNEGO

 1. Na egzamin maturalny EM może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 (każdego dnia, w którym odbywa się egzamin EM).
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu
  nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający

  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych.

  !!! Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową).
 7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających!!!.

 10. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).

 11. Przy wejściu do szkoły i na salę egzaminacyjną zdający obligatoryjnie korzysta z płynu dezynfekcyjnego.

 12. W przypadku egzaminu z języka polskiego PP i PR, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zdający mają obowiązek korzystania ze środka dezynfekcyjnego przed skorzystaniem oraz po skorzystaniu ze słownika.

 13. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 14. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (butelkę z wodą stoi na podłodze przy nodze stolika).

 15. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 16. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy przebywać na terenie szkoły.

 17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 18. Pamiętaj o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:

  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem,

  • niedotykaniu dłońmi okolic, zwłaszcza nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

1.14 Unikaj gromadzeń się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

1.15 Wrażeniami po skończonym w dniu egzaminie dziel się z innymi zdającymi za pomocą mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

!!! UNIKAJCIE SPOTKAŃ W GRUPACH, np. przy wejściu do szkoły, na parkingu.