Forma literacka pracy konkursowej (do wyboru):
- opowiadanie
- list
- kartka z pamiętnika
- scenariusz spektaklu
Zasady konkursu:
Tematyka utworu musi ściśle wiązać się z problematyką uzależnień. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi zachowywać normy społeczne.
Uczestnicy mogą składać wyłącznie własne prace. Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę uczestnika na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście i publikację jego pracy w ramach promocji szkoły.

Prace nie będą zwracane.
Pracę konkursową należy dostarczyć w formie drukowanej i elektronicznej. Objętość pracy konkursowej – max. 4 strony na papierze formatu A4 czcionka „Times New Roman”, rozmiar 12, interlinia – 1,5 wiersza.
Kryteria oceny:
Prace będą oceniane przez komisję konkursową pod względem: zgodności z tematem konkursu, oryginalności, doboru środków stylistycznych, walorów artystycznych.
Termin składania prac:
Prace konkursowe należy złożyć do dnia 30 marca 2019 r. do pani Edyty Gwoździk i pani Agnieszki Frejlich