Struktura egzaminu maturalnego

Struktura egzaminu maturalnego w „nowej formule” obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/2016 oraz dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie.

Zakres wymagań
sprawdzanych na egzaminie maturalnym dla każdego przedmiotu określa podstawa programowa ‎kształcenia ogólnego (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977).

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

Obowiązkowy egzamin pisemny

język polski
  poziom podstawowy

język obcy nowożytny
  poziom podstawowy

matematyka
  poziom podstawowy

przedmiot dodatkowy
  poziom rozszerzony (w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie   rozszerzonym albo dwujęzycznym)

Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Wyboru może dokonać spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Obowiązkowy egzamin ustny

język polski
  bez określania poziomu

język obcy nowożytny
  bez określania poziomu

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego.

W części pisemnej:
jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

W części ustnej:‎
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

Warunki zdania egzaminu maturalnego

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:
a) otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,
b) przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami

Do każdego przedmiotu, z którego można zdawać egzamin maturalny – zarówno w części ustnej, jak i pisemnej – został przygotowany Informator, który zawiera opis egzaminu oraz przykładowe zadania. W arkuszach egzaminacyjnych mogą wystąpić zadania odnoszące się do wszystkich wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym także zadania inne niż podane w Informatorze jako przykładowe. Jedynym skutecznym sposobem przygotowania do egzaminu maturalnego jest opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających spełnienie wszystkich wymagań z podstawy programowej.

Nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego

Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części:

 • przygotowania wypowiedzi monologowej,
 • wypowiedzi monologowej,
 • rozmowy z zespołem egzaminacyjnym.

Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat.
Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.

Zdający losuje zadanie   egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub   popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego   polecenie

 

Zdający przygotowuje się do   wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (może w tym czasie przygotować   ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze)

czas trwania:
  nie więcej niż 15 minut

Zdający wygłasza wypowiedź   monologową na zadany w poleceniu temat.

czas trwania: około 10 minut

Zdający uczestniczy w rozmowie z   zespołem przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej).   Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do faktów lub   lektur nieprzywołanych w tej wypowiedzi. W trakcie rozmowy członkowie zespołu   mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych   aspektów wypowiedzi.

czas trwania: około 5 minut

 

Terminy egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września.

Przeprowadza się trzy sesje egzaminu:

 • główną (w maju),
 • dodatkową (w czerwcu)
 • poprawkową (w sierpniu).

Sesja główna
• część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych
• część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego
‎• część pisemna (wszystkie przedmioty)

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej.

 

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla 
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt.1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
 3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt.20.1., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2016r. do 7 lutego 2016r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 5. Opłata, o której mowa w pkt.1–4, nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2016r. do 7 lutego 2016r. (załącznik 26a).
 7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt.1., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 ust. 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (DzU z 2012r., poz. 959), tj. 574,00 zł netto (do 31 października 2015r.) / 674,00 zł netto (od 1 listopada 2015r.) (załącznik 26b).
 8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt.20.7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2015r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku). 
 9. Opłaty można wnosić po 1 stycznia 2016r. Wówczas zostanie podany numer konta, na który należy wykonać przelew.