Kalendarium maturalne

Termin

Zadanie

do 30.09.2016

Złożenie przez uczniów (lub absolwentów):  

  • wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
  • dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu

do 07.02.2017

Złożenie przez uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

4.03.2017

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych 
  (na stronie internetowej szkoły i tablicach szkolnych)

30.06.2017 - Ogłoszenie wyników   i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów

Egzamin maturalny poprawkowy

  • do 07.07.2017 – odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
  • od 23.08.2017 do 25.08.2017 - Przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
  • 22.08.2017,  g. 9.00- Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
  • 12.09.2017 - Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom przystępującym do egzaminu poprawkowego świadectw dojrzałości.

 

CKE - "nowa matura"

CKE - komunikaty (o hamonogramie, o przyborach)