Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku pracy stanowi istotny motyw współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w procesy edukacyjne i zatrudnieniowe (szkołami, instytucjami szkoleniowymi, publicznymi służbami zatrudnienia i pracodawcami). Rozwijanie współpracy poprzez budowanie partnerstwa, wymianę informacji oraz wspólne projekty może przynieść wszystkim wymierne korzyści w skuteczniejszym wykonywaniu działań. Taki miedzy innymi cel miało spotkanie, które odbyło się 23 października 2013 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

W spotkaniu udział wzięli: Renata Wicha - zastępca wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy, Monika Pinda - specjalista do spraw refundacji, Janusz Michalski - Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, przedstawiciele Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach - Stanisław Golmento i Marcin Stelmasiński, Dyrektor PUP w Opatowie – Monika Stasica, pracodawcy z terenu powiatu opatowskiego oraz Dyrekcja i nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Gościem honorowym był Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk, który w swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że „szkoły zawodowej nie trzeba się wstydzić – bo daje zawód i pracę", wyraził również zadowolenie z organizacji tego typu spotkania ponieważ edukacja zawodowa jest bardzo ważnym elementem szkolnictwa. Uczestnicy konferencji poruszali tematy związane między innymi z zasadami oraz procedurami składania wniosków i zawierania umów dotyczących refundacji wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń przy zatrudnianiu młodocianych pracowników, przeprowadzanych kontroli oraz spraw związanych z refundacją środków finansowych w przypadku zatrudnienia uczniów podejmujących praktyczną naukę zawodu. Zwrócono również uwagę na podstawę programową kształcenia w zawodzie. Pracodawcy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz uzyskania profesjonalnych wskazówek i odpowiedzi na interesujące ich zagadnienia. Kolejnym elementem spotkania było szkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy- Stanisława Golmento i Marcina Stelmasińskiego, na temat zasad zatrudniania pracowników młodocianych, ochrony prawnej, praw pracowników i pracodawców, prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej, czasu pracy, szkoleń z zakresu BHP. Pracodawcy otrzymali broszury i informatory zawierające podstawowe przepisy dotyczące prawa pracy i BHP. Organizatorem przedsięwzięcia był Cech Rzemieślników i  Przedsiębiorców w Opatowie na czele z p. Teresą Gajewską przy współpracy z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach oraz Państwową Inspekcją Pracy. Uczestnicy konferencji mogli skorzystać z poczęstunku. Obsługą gości zajęli się uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, którzy zadbali również o wystrój. Motywem przewodnim dekoracji stołów była złota polska jesień.